Get Adobe Flash player
-->

Regulamin XI Warszawskiego Konkursu Literacko – Historycznego
„ Miłość w czasach wojny - ocalić od zapomnienia ”

Powstanie Warszawskie to nie tylko walka, granaty i ucieczki kanałami. Czas się nie zatrzymał, potrzeby się nie zmieniły, nikt nie odwołał życia codziennego. Dla Polaków w tym trudnym czasie nadal ważne były uroczystości, święta, przygotowywanie posiłków i… miłość. Ludzie nie przestali się zakochiwać, chociaż mieli świadomość, że małżeństwo może potrwać zaledwie kilka tygodni - 63 dni walki i 63 nocy, kiedy czułość do drugiej osoby pozwalała zapomnieć na chwilę o koszmarze wojny…

 

I Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 379 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Warszawie ( d. Gimnazjum nr 144 )
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli:
* Sławomir Antonik – Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy

3. Cele konkursu:
- budzenie i utrwalenie dumy z dziedzictwa narodowego – szczególne upamiętnienie wydarzeń związanych z II wojną światową, Powstaniem Warszawskim i Szarymi Szeregami,
- kształtowanie świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych i języka ojczystego, budowanie tożsamości narodowej i regionalnej,
- doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł historycznych,
- promowanie młodych talentów, zachęcanie do podejmowania indywidualnej aktywności twórczej,
- rozwijanie wśród młodzieży zdolności interdyscyplinarnych, twórczego myślenia i kreatywności

II Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów z terenu m. st. Warszawy.
2. Konkurs jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny.
3. Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu z danej szkoły jest nieograniczona.
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a) kategoria I: uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych,
b) kategoria II: uczniowie dotychczasowych gimnazjów klasy II – III
5. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 prace w różnej kategorii

III Kategorie prac
1. Kategoria literacka
a) poezja - wiersz dowolnej długości w formie wydruku komputerowego
b) wspomnienie/ kartka z pamiętnika – praca w formie wydruku komputerowego, nie krótsza niż jedna strona formatu A4 ( czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5)

2. Kategoria plastyczna
a) praca plastyczna – wykonana w formacie A2/A3, forma i technika dowolna, ale pozwalająca na przesłanie prac przesyłką pocztową
UWAGA – PRACE ZROLOWANE NIE BĘDĄ ZAKWALIFIKOWANE DO KONKURSU

3. Kategoria dokumentalna
a) prezentacja multimedialna lub film – treść ma być odzwierciedleniem tematyki konkursu. Prezentacja musi zawierać min. 15 slajdów opatrzonych muzyką a film jest ograniczony czasem – do 5 min. Prace mają być zgrane na płytach CD/DVD

WAŻNE:
1. Każda praca powinna być podpisana wyłącznie GODŁEM ( PSEUDONIMEM) z oznaczeniem kategorii konkursowej. Tym samym godłem ( pseudonimem) powinna być podpisana osobna, zaklejona koperta zawierająca wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z wszelkimi danymi osobowymi uczestnika konkursu stanowiący załącznik niniejszego regulaminu ( ZAŁĄCZNIK NR 1)
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu, w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun prawny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) , złożenie oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi licencji w zakresie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 niniejszego regulaminu . Każdy uczestnik oraz jego opiekun prawny ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
3.Do prac konkursowych prosimy również dołączyć pisemną zgodę na ewentualne wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej szkoły oraz na portalach społecznościowych ( ZAŁĄCZNIK NR 3)
4. Regulamin konkursu ,formularz zgłoszenia i pozostałe załączniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.gim144.waw.pl

IV Terminarz konkursu
1. Prace konkursowe wraz z oddzielną kopertą z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z danymi osobowymi uczestnika konkursu i wszystkimi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą
do dnia 30 marca 2018 r. z dopiskiem na kopercie : Warszawski Konkurs Historyczno – Literacki (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów
Ul. Turmoncka 2
03 – 254 Warszawa

V Ocena prac konkursowych i nagrody
1.Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Ocenie podlegają wyłącznie prace zgodne z warunkami niniejszego regulaminu.
3. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: treść zgodna z tematyką oraz faktami historycznymi, poprawność językowa, ogólny wyraz artystyczny, twórczy sposób ujęcia tematu, dobór materiału źródłowego, oryginalność.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 kwietnia 2018 r.
6. Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach konkursu, miejscu i terminie wręczenia nagród telefonicznie, faxem lub mailowo. Wyniki opublikowane zostaną również na stronie internetowej szkoły.
7. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się podczas Święta Patrona Szkoły.
7. Organizator konkursu zapewnia nagrody laureatom trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii. Organizator przewiduje możliwość przyznania nagród ex aequo i wyróżnień

VI Postanowienia końcowe
1. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłaszane do innych konkursów
2. Praca powinna powstać samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna prowadzącego.
3. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które naruszają prawa do ochrony wizerunku, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył.
4. . Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania całości lub fragmentu pracy konkursowej w dowolnej formie bez honorarium za prawa autorskie.
5. Całość prac (nośnik papierowy i elektroniczny zawierający wiersz i komentarz) oraz ewentualnych dołączonych kopii źródeł historycznych przechodzą na własność Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
6. Kontakt ze strony Organizatora:
• Anna Leoniak
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (22) 811 – 19 - 08

 

REGULAMIN DO POBRANIA

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU


Zapraszam do udziału w konkursie
Organizator - Anna Leoniak